اين توجد مدينه سهاج ؟


مصر

بجنوب مصر

سهاج ما باعرف سمعت عن سوهاج بمصر