ما تناسب قانون غايلوساك ؟

ما تناسب قانون غايلوساك ؟