متى فرض صيام شهر رمضان المبارك ؟

متى فرض صيام شهر رمضان المبارك ؟

من زمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان