من هي sasi ؟

من هي sasi ؟

معرفش
هي thyg

No No

sassi ~~~~> thyg

but sasi I don't know