Limada nahtam bimadhar annase badalane mine al ihtimame bi chakhsiatihim ؟

awal mi3yar yahtam bihi annas khilal ta3arof howa almadhar alkhariji

badalane mine antosal kayfa tofakir awmahia moahilatok al3ilmia? kayfa ant ajamil am la??!!