Man anta mada taf3al fi hadihi doniya ؟

man anta mada taf3al fi hadihi doniya ؟