Pr mo7amed;kont orid an a3rifa kaifa li an ajida chakhss la yandor ila alfatat kajassad bal ya7tarimoha ؟

fi ba3d ala7ian la yakfi atakalom m3a alachkhass lima3rifat ma uodmiron fa uomkino an yodhira lak ali7tiram wa lmawada wa hoa yandor ila achiaa okhra