(roba3iyat l khiyam) kasida taghanat biha oum kaltoum laysat 3arabiya ma howa asloha ؟